Practică

REZULTATELE COLOCVIULUI DE PRACTICA – SESIUNEA: MAI – IUNIE 2021 se gasesc pe acest drive sau in cursurile aferente de pe MOODLE UB.

Cei care ati facut practica dar nu va regasiti pe liste cu ADMIS, va rog sa luati legatura cu mine (email anca.dobrovat@fmi.unibuc.ro).

Practica se desfășoară conform Regulamentului de practică al FMI.

Facultatea recomandă Stagii pe bune, un program prin care studenții pot aplica pentru stagii în industrie, la companii din domeniul TI & C.

Încărcare documente practică (domeniile de Licenta)

Documentele pentru practica la domeniile de licență pot fi încărcate, în formularul specific domeniului, până la colocviul de practică din sesiune. Formularele pot fi completate folosind doar adresele instituționale de tip s.unibuc.ro.

Documente

Există două documente în legătură cu materia „Practică de specialitate/Practică industrială”: Adeverința de practică și Convenția de practică.

Adeverința de practică

Adeverința este eliberată la sfârșitul stagiului și este obligatorie – fiind documentul care permite intrarea în examenul-colocviu la disciplina Practică, care se desfășoară în semestrul 2 al anilor terminali, conform planurilor de învățământ.

Convenția de practică

În cazul în care stagiul se desfășoară în cadrul unui acord scris (contract de muncă, etc.), semnat între practicant și partenerul de practică, nu este obligatoriu să aveți și o convenție de practică. Convenția este completată la începutul stagiului (maxim 30 de zile de la începere), în 3 exemplare, fiind un document recomandat.

Acorduri de practică

Persoanele juridice pot încheia acorduri de practică cu Facultatea, prin care se angajează să ia un număr fix de studenți la stagii de practică.

Perioada și Cerințele

Practica profesională constă într-o serie de activități practice cu caracter formativ, pe care practicantul le desfășoară sub îndrumarea directă a tutorelui său de practică.

Practica profesională se desfășoară în cadrul unor stagii de practică, având o durată limitată în timp, continuă sau fragmentată, un program zilnic sau săptămânal și un număr cumulat de ore de practică.

Orele necesare în funcție de domeniu sunt:

 • CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI: 240h
 • INFORMATICĂ: 86h
 • MATEMATICĂ: 86h

Stagiile desfășurate începând cu vacanța de vară între anii II și III sunt eligibile pentru disciplina Practică din planul de învățământ al anului III.

Condițiile sunt:

 1. să fie în domeniul specializării voastre;
 2. activitățile să fie la nivel de studii superioare;
 3. să aveți un tutore calificat în domeniul în care se desfășoară stagiul.

Cererea pentru efectuarea unui stagiu de practică în facultate se poate depune de către studenții interesați începând cu anul 2 de studii de licență, dar nu mai târziu de 6 luni înainte de data preconizată pentru finalizarea studiilor.

Evaluare

Evaluarea practicii profesionale se face pe baza portofoliului de practică realizat de practicant, așa cum este înscris în adeverința de practică și se finalizează cu un calificativ acordat practicantului și trecut în catalogul de practică: ADMIS sau RESPINS.

La colocviul de practică sunt invitați să participe și tutorii de practică ai practicanților evaluați. În cazul în care tutorele de practică nu participă la colocviu, membrii comisiei de examinare au dreptul de a-l contacta până la finalizarea calificativelor, pentru a obține informații suplimentare despre stagiul efectuat de practicant. 

Calificativul ADMIS reprezintă promovarea materiei, iar punctajul de clasificare al practicantului pe anul de studii respectiv va include numărul de credite aferente disciplinei, înmulțit cu 10. Calificativul RESPINS reprezintă restanță, iar studentul trebuie să refacă (sau să completeze) activitățile de practică și să depună o nouă adeverință de practică, cu un nou portofoliu, pentru evaluare.

Exemple activități

 1. Activități de specialitate, derulate în domeniul și la nivelul de pregătire a practicantului, la agenți economici, organizații administrative locale sau centrale, organizații neguvernamentale, institute de cercetare etc.
 2. Pregătirea și publicarea de articole sau susținerea într-un cadru formal a unor comunicări educaționale, științifice sau tehnologice, inclusiv de popularizare a științei și tehnologiei.
 3. Documentarea, redactarea și corectura unor texte de specialitate, cum ar fi cursuri predate în facultate, inclusiv cele de pregătire pentru admitere sau lucrări științifice.
 4. Activități de specialitate desfășurate în cadrul structurilor administrative din facultate sau din universitate.
 5. Activități de tutoriat (inclusiv corectarea de teme) organizate în facultate cu studenții din ani mai mici sau din același an, inclusiv în cadrul cursurilor de aducere la nivel sau cu candidații la admitere în cadrul cursurilor de pregătire.

Persoane de contact

În cazul în care aveți întrebări, întâmpinați vreo problemă sau doriți să faceți practică în cadrul Facultății, puteți trimite un mail la: