English Version

Metodologia organizarii si desfasurarii examenului de ADMITERE 2005

 

Metodologia organizarii si desfasurarii examenului de ADMITERE 2005
Aprobata in sedinta de Senat din 19 mai 2005

CUPRINS

I. Dispozitii generale
II. Calendarul concursului de admitere
III. Informarea candidatilor
IV. Organizarea concursului de admitere
V. Dreptul de inscriere la concursul de admitere
VI. Inscrierea la concursul de admitere
VII. Stabilirea subiectelor pentru probele de concurs
VIII. Desfasurarea, verificarea si notarea probelor de concurs
IX. Verificarea si notarea lucrarilor scrise
X. Stabilirea si comunicarea rezultatelor concursului
XI. Depunerea si rezolvarea contestatiilor
XII. Inscrierea la a doua facultate a absolventilor cu diploma de licenta
XIII. Dispozitii finale


I. Dispozitii generale

Concursul de admitere din anul 2005 in toate facultatile si departamentele Universitatii din Bucuresti va avea loc conform legislatiei in vigoare, conform Ordinului Ministerului Educatiei si Cercetarii nr.3545/10.03.2005 si prezentei metodologii, aprobata de Senatul Universitatii din Bucuresti.

Admiterea la Universitatea din Bucuresti se sustine in doua sesiuni - iulie si septembrie - conform hotararii fiecarei facultati. Pentru eventualele locuri ramase neocupate se va organiza o noua sesiune, nu mai tarziu de data de 25 septembrie 2005. Locurile ramase neocupate si dupa aceasta sesiune vor fi redistribuite.

Admiterea se organizeaza in facultati si departamente astfel:

a) pe locuri subventionate de la bugetul de stat;

b) pe locuri cu taxa in invatamantul de:

- zi;

- frecventa redusa;

- invatamant la distanta;

II. Calendarul concursului de admitere

Inscrierile se fac la secretariatele facultatilor si departamentelor, intre orele 9.00-14.00, iar sambata si duminica intre orele 9.00-12.00. Facultatile si departamentele nu au voie sa modifice in avans datele la care incep inscrierile si concursul de admitere.

III. Informarea candidatilor

In fiecare facultate si departament se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate, prin afisare, informatii privind structura facultatii sau departamentului, cifra de scolarizare pentru fiecare domeniu de licenta, lista probelor si a manualelor pentru concurs, normele de inscriere si de desfasurare a concursului.

Prin mijloacele de presa si ale studiourilor radiodifuziunii si televiziunii vor fi prezentate materiale de popularizare si informare referitoare la facultatile, departamentele si domeniile de licenta existente.

Toate informatiile aduse la cunostinta candidatilor, prin orice fel de mijloace, vor fi elaborate in conformitate cu reglementarile in vigoare stabilite de conducerea Universitatii din Bucuresti si de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

IV. Organizarea concursului de admitere

Cu cel putin 15 zile inainte de inceperea concursului de admitere se vor elabora metodologii proprii privind organizarea si desfasurarea acestuia, care vor fi aduse la cunostinta candidatilor prin afisare. De asemenea, se vor constitui comisiile de admitere. Comisia de admitere pe Universitate este condusa de prorectorul de resort. Comisia de admitere pe facultate este condusa de catre decan, iar Comisia de admitere la nivel de departament este condusa de director. Comisiile raspund efectiv de buna organizare si desfasurare a concursului de admitere, incepand cu inscrierea candidatilor si terminand cu rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale.

Decanii facultatilor si directorii departamentelor pot fi inlocuiti ca presedinti ai comisiilor de admitere numai din motive de sanatate sau cand, printre candidati, au rude de gradul I. Aceeasi prevedere este valabila si pentru membrii comisiilor de admitere sau pentru cadrele didactice examinatoare.

Dupa incheierea actiunii de inscriere a candidatilor, in functie de numarul acestora si de diversitatea disciplinelor de concurs, comisiile de admitere pe facultati vor stabili:

- lista nominala a persoanelor care vor raspunde de verificarea identitatii candidatilor si de supravegherea acestora in timpul desfasurarii lucrarilor scrise;

- lista nominala a cadrelor didactice care urmeaza a asigura examinarea orala a candidatilor, corectarea lucrarilor scrise si rezolvarea contestatiilor depuse; folosirea altor corectori decat cadrele didactice ale Universitatii se va face numai cu aprobarea Comisiei de admitere pe Universitate.

Intregul personal care participa la organizarea si desfasurarea concursului de admitere va fi instruit la nivelul fiecarei facultati sau departament.

La facultatile unde activitatea pentru concursul de admitere este asistata de calculator, transmiterea datelor la si de la acesta se va realiza numai de membrii comisiilor de admitere; in acest sens, se recomanda ca in aceste comisii sa fie incluse si persoane de specialitate.

Cadrele didactice si celelalte persoane, antrenate in concursul de admitere, care se abat de la respectarea normelor in vigoare sau care, prin activitatea lor, prejudiciaza buna organizare si desfasurare a concursului, vor fi inlocuite imediat din functiile indeplinite si, daca este cazul, sanctionate conform prevederilor legale.

V. Dreptul de inscriere la concursul de admitere

La concursul de admitere in invatamantul superior se pot inscrie cetatenii Romaniei, absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta.

Candidatii care au obtinut performante recunoscute in concursuri internationale au dreptul sa fie inmatriculati fara admitere, in cadrul numarului de locuri alocate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii la facultatile corespunzatoare disciplinelor la care au fost distinsi, absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care au obtinut:

- distinctii la olimpiadele scolare internationale si/sau la concursuri artistice de nivel continental, mondial sau olimpic, in cel putin unul din ultimii doi ani de studiu;

- premiul intai sau medalia de aur la olimpiadele scolare internationale in unul din cei 4 ani de studii.

Candidatii, absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat, care au obtinut performante recunoscute in concursuri nationale sau pe grupe de tari pot fi inmatriculati fara admitere, in cadrul numarului de locuri alocate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, la facultatile corespunzatoare disciplinelor la care au fost distinsi, astfel:

- premiile I, II, III la concursurile scolare la nivel national sau pe grupe de tari, recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in cel putin unul din ultimii doi ani de scolarizare.

Candidatii care au obtinut performantele respective pe timpul studiilor liceale beneficiaza de facilitatile de mai sus, intr-o perioada de maximum trei ani de la absolvirea liceului.;-p:

Potrivit H.G. nr.1004/2002 studentii care au obtinut in perioada studiilor liceale distinctii la olimpiadele scolare internationale pot urma, la cerere, fara taxe de scolarizare cursurile a doua facultati in institutii de invatamant superior de stat.

Pana la data de 30 septembrie facultatile vor comunica Rectoratului Universitatii din Bucuresti listele nominale ale olimpicilor acceptati, mentionand concursul/olimpiada la care au fost castigatori si anul obtinerii premiului.

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultati sau domenii din aceeasi institutie sau din institutii diferite de invatamant superior, dar poate fi admis la o singura universitate sau facultate (domeniu) pe locuri subventionate de la buget pentru durata normala de studii. Candidatul admis la mai multe universitati sau facultati este obligat sa opteze pentru aceea la care doreste sa fie subventionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele in original in termen de maxim 7 zile de la afisarea rezultatelor.

Studentii institutiilor de invatamant superior de stat inmatriculati in anii precedenti pe locuri finantate de la bugetul de stat, care renunta la continuarea studiilor sau decid sa faca si o a doua facultatea in cadrul aceleiasi universitati sau intr-o alta universitate beneficiaza de subventia de la bugetul de stat numai pe durata normala de studiu (scazand din durata de studiu a noii specializari anii de studii cu finantarea de la buget la specializarea initiala). Daca prima specializare este facuta prin achitarea taxei de studiu, cea de a doua specializare poate fi studiata cu finantare de la bugetul de stat.

Studentii de la institutiile de invatamant superior de stat care au fost admisi in anii precedenti pe locuri cu taxa pot trece in regim fara taxa la aceeasi specializare in urma sustinerii concursului de admitere pe numarul de locuri subventionate de la bugetul de stat. Daca au fost declarati admisi, pe baza sistemului de credite transferabile, de recunoastere a perioadelor de studii efectuate, consiliul facultatii stabileste anul de studiu in care pot fi inmatriculati.

Studentii de la institutiile de invatamant superior particular acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu care au fost declarati admisi in acelasi domeniu in urma concursului de admitere, pe locurile subventionate de la bugetul de stat, pot beneficia de recunoasterea studiilor efectuate. Consiliul facultatii stabileste anul in care pot fi inmatriculati, precum si eventualele examene de diferenta.

Statutul de student cu taxa se pastreaza , de regula , pe intreaga durata de scolarizare.

Statutul de student fara taxa se pastreaza , potrivit legii, pentru o durata de scolarizare egala cu durata normala a studiilor.

Absolventii cu diploma ai invatamantului de scurta durata, pot continua studiile in invatamantul de lunga durata, in cadrul profilului studiat initial sau apropiat, prin concurs, in limita locurilor disponibile, stabilite de consiliul facultatii respective.

VI. Inscrierea la concursul de admitere

Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa o cerere-tip de inscriere, in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv. Candidatii din randul minoritatilor nationale vor preciza, in cererea de inscriere, disciplinele pe care le-au studiat in liceu in limba materna si pentru care solicita sa sustina probele in limba respectiva.

La cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:

a) diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata sau adeverinta (in cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promotia 2005).

b) certificatul de nastere, in copie legalizata;

c) adeverinta medicala tip, din care sa rezulte ca este apt pentru facultatea la care candideaza;

d) trei fotografii tip buletin de identitate;

e) B.I sau C.I in copie;

f) chitanta de plata a taxei de admitere;

g) numai pentru persoanele care solicita scutirea de taxe de admitere: se va prezenta unul din urmatoarele documente:

* copii legalizate dupa certificate de deces ale parintilor (in cazul celor orfani de ambii parinti);

* adeverinte de la casa de copii (in cazul celor aflati in aceasta situatie);

* adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal didactic (in activitate, pensionat sau decedat) a sustinatorilor legali.

* adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal incadrat in Universitatea din Bucuresti (in activitate, pensionat sau decedat).

Inscrierea la domeniul TEOLOGIE, pentru absolventii seminariilor teologice liceale, se poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat, exceptie facand absolventii de seminar din seriile anterioare anului 1992, a caror diploma a fost echivalata cu cea de bacalaureat; in plus, candiatii sunt obligati sa prezinte certificatul de botez, precum si acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care acestia apartin (acceptul forului bisericesc care-i poate oferi pe parcursul studiilor sumele banesti cuvenite: donatii, burse, semiburse etc.) si in cadrul careia urmeaza a fi repartizati.

Cei care se inscriu si urmeaza doua facultati vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admisi pe locurile subventionate de la buget, iar copia legalizata la cealalta facultate.

Secretariatele facultatilor primesc dosarele personale intocmite de candidati, efectueaza inscrierea si elibereaza legitimatiile de concurs numai daca, dupa verificarea fiecarui dosar, se constata ca:

- cererile-tip de inscriere sunt completate corect;

- candidatii au precizat facultatea si forma de invatamant la care doresc sa concureze, domeniile, precum si disciplinele sau probele de concurs, dupa caz.

Pentru candidatii din randul minoritatilor nationale care solicita sustinerea unor probe de concurs in limba materna, comisia va verifica daca disciplinele pentru care se solicita acest lucru au fost predate in liceu in limba respectiva. In caz contrar, candidatii vor fi anuntati ca nu pot sustine probele respective in limbile minoritatilor nationale.

Dupa incheierea definitiva a inscrierii, comisiile de admitere intocmesc listele nominale cu candidatii inscrisi, in ordine alfabetica, pe care le afiseaza la loc vizibil, cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea primei probe. Listele vor preciza:

- facultatea, domeniul si forma de invatamant la care sunt inscrisi candidatii, ordinea de preferinta a specializarilor (daca este cazul) si probele de concurs pentru care au optat (acolo unde sunt probe la alegere);

- repartizarea candidatilor pe sali de concurs, iar pentru probele orale, la care examinarea se face individual, repartizarea pe serii si sali de concurs;

- limba materna in care urmeaza sa sustina unele probe, numai pentru cazurile cand aceasta este diferita de limba romana.

Orice sesizare a candidatilor privind exactitatea datelor precizate pe aceste tabele se verifica imediat, corecturile necesare efectuandu-se direct pe listele afisate, cel mai tarziu cu 3 ore inainte de inceperea primei probe, cu aprobarea presedintelui comisiei. Daca listele au fost scrise la calculator, aceste corecturi vor fi facute si in fisierele cu numele candidatilor, pana la editarea cataloagelor fara note.

VII. Stabilirea subiectelor pentru probele de concurs

La examenul de admitere, pentru stabilirea subiectelor, se vor lua in considerare toate manualele alternative valabile pentru disciplinele si clasele de liceu.

Subiectele pentru probele de concurs se stabilesc in ziua de concurs, prin tragere la sorti, in fata Comisiei de admitere, dintr-un numar de subiecte formulate, in prezenta membrilor comisiei, de catre 2 specialisti, cadre didactice la facultatea de profil. Subiectele formulate si din care se va face tragerea la sorti trebuie sa acopere, pe cat posibil, intregul continut al programei studiate in liceu.

In formularea subiectelor se va tine seama de urmatoarele:

- sa fie in stricta conformitate cu continutul manualelor studiate in liceu, corespunzatoare disciplinelor de concurs;

- sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei si sa poata fi rezolvate de un candidat cu pregatire buna, in limita timpului destinat fiecarei probe;

- sa faca posibila aprecierea obiectiva a pregatirii candidatilor, a capacitatii lor de gandire si a aptitudinilor pentru specializarea aleasa.

Subiectele vor fi astfel formulate, incat sa asigure verificarea nu numai a volumului de cunostinte acumulate, ci si a capacitatii de a intelege si a aplica aceste cunostinte, de a sesiza conexiunea lor.

Pentru probele orale si pentru unele probe practice si de aptitudini, la care candidatii participa individual, comisiile de admitere din facultati vor solicita, cu cel mult 2 zile inainte de inceperea probei respective, unui numar de minimum 3 cadre didactice de specialitate, seturi de bilete cuprinzand fiecare minimum 3 subiecte, teme, intrebari sau exercitii cu caracter aplicativ, corespunzator specificului disciplinei respective. Cu o zi inainte de inceperea probei, Comisia de admitere, impreuna cu 1-2 cadre didactice de specialitate, va verifica, selecta si definitiva biletele pentru examinarea orala, care vor fi aprobate si semnate de presedintele Comisiei de admitere din facultatea respectiva. Dupa definitivare si aprobare, biletele de examen vor fi multiplicate intr-un numar suficient de exemplare si pastrate sub cheie, in dulapuri de fier, la sediul Comisiei de admitere pe facultate.

VIII. Desfasurarea, verificarea si notarea probelor de concurs

Probele orale se desfasoara pe baza programului stabilit de Comisia de admitere a facultatii si afisat cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea probei. Nu se admite programarea a doua probe orale in aceeasi zi, pentru aceeasi grupa de candidati.

Pentru desfasurarea probelor orale, candidatii sunt impartiti pe grupe de examinare si repartizati pe sali, iar cadrele didactice examinatoare pe comisii de examinare formate din minimum 3 persoane.

Componenta si repartizarea colectivelor de examinare pe grupe de candidati se stabilesc inainte de inceperea probei la fiecare grupa, de catre presedintele comisiei, prin tragere la sorti, astfel incat sa se evite, pe cat posibil, ca aceste colective sa fie formate din aceleasi persoane la doua grupe consecutive de candidati.

Candidatii sunt introdusi in sali in ordinea afisata, respectandu-se ora stabilita pentru inceperea probei, astfel ca in sala sa fie permanent 2 candidati.

Examinarea orala se face pe baza subiectelor cuprinse in biletele de examen, eventualele intrebari suplimentare referindu-se in mod obligatoriu la aceste subiecte. Toti membrii comisiei examineaza concomitent aceeasi persoana. Dupa examinarea fiecarui candidat, acesta semneaza ciorna pe care si-a pregatit raspunsurile si o preda comisiei, iar comisia de examinare stabileste nota finala sau calificativul final al probei, pe care le trece imediat in legitimatia candidatului.

La probele orale la care aprecierea se face cu calificativul ADMIS sau RESPINS, calificativul final al probei se stabileste pe baza majoritatii simple a calificativelor (ADMIS sau RESPINS), acordate separat de fiecare examinator in parte, dupa examinarea fiecarui candidat.

La probele orale la care aprecierea se face cu note de la 10 la 1, fiecare examinator apreciaza in mod independent, cu note intregi de la 10 la 1, raspunsul la fiecare subiect, tema inscrisa in biletul de examen. Media probei, acordata separat de fiecare examinator, este media aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de acesta pentru fiecare subiect, tema, problema.

Pe toata durata desfasurarii probei orale, in salile de examinare au acces, in afara comisiilor de examinare si a candidatilor in ordinea afisata, numai membri ai Comisiei de admitere pe Universitate sau pe facultate.

Probele scrise. In vederea desfasurarii probelor scrise, supravegherea se va realiza de cadre didactice si de alte persoane stabilite de decanat. Listele cu personalul de supraveghere vor fi aprobate de catre presedintele Comisiei pe facultate. Repartizarea pe sali a personalului de supraveghere se va face prin tragere la sorti de catre Comisia de admitere pe facultate sau colegiu cu 2-3 ore inaintea fiecarei probe, astfel ca pentru fiecare sala sa se asigure un responsabil de sala si un numar suficient de supraveghetori, in functie de marimea si particularitatile salii, dar minimum 3 persoane.

Salile de concurs vor fi, in prealabil, amenajate pentru aceste activitati prin:

- eliminarea oricarui material didactic care ar putea influenta lucrarile candidatilor;

- afisarea tabelului nominal cu candidatii repartizati in sala respectiva, la intrarea in sala.

Inainte de a se deplasa spre salile unde au fost repartizati, responsabilii de sali primesc, sub semnatura, de la membrii Comisiilor de admitere pe facultati sau departamente, tabelul nominal cu candidatii repartizati in sala respectiva si un numar de coli-tip, destinate probelor scrise, precum si hartie stampilata pentru ciorne, in functie de numarul candidatilor din sala de care raspund.

Accesul candidatilor in sala de concurs este permis cu maximum o ora inainte de inceperea probei. La intrarea candidatilor in sala, personalul de supraveghere verifica identitatea acestora, pe baza buletinului de identitate, a legitimatiei de concurs si a tabelului nominal cu candidatii repartizati in sala respectiva. Actele personale raman pe masa candidatului pe toata durata desfasurarii probei respective, pentru control.

Candidatii care nu au asupra lor toate cele prevazute nu sunt primiti in sala de examen; in cazuri de forta majora, presedintele Comisiei de admitere pe facultate poate decide asupra primirii lor.

Este strict interzisa introducerea de catre candidati in salile de concurs a oricaror echipamente, dispozitive si mijloace electronice.

Responsabilul de sala consemneaza prezenta sau absenta candidatilor pe tabelul nominal si immaneaza fiecarui candidat cate o coala-tip, indicandu-le sa completeze citet numarul legitimatiei, numele si prenumele, precum si prenumele tatalui, pe coltul ce urmeaza sa fie lipit, precum si celelalte rubrici (facultatea, domeniul, disciplina la care se da lucrarea). Coltul se va lipi numai in momentul predarii lucrarii finale.

Pentru elaborarea ciornelor, candidatii vor primi coli de hartie distincte, pe care va fi aplicata, in prealabil, stampila facultatii.

Responsabilul de sala primeste plicul cu subiecte de la delegatul Comisiei de admitere pe facultate sau departament si verifica integritatea sigiliului aplicat pe el. In cazul in care se constata nereguli, se va anunta imediat Comisia de admitere. Ora stabilita de Comisia de admitere pentru inceperea lucrarilor scrise, deci pentru deschiderea plicurilor cu subiecte, va fi aceeasi pentru toate salile unde se da aceeasi proba in cadrul unei facultati.

La ora stabilita, responsabilul de sala deschide plicul cu subiecte in fata celorlalti supraveghetori si a candidatilor. Subiectele sunt scrise pe tabla simultan in toate salile in care se dau lucrari la aceeasi disciplina.

Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, nici un candidat nu mai poate intra in sala si nici un candidat nu mai poate parasi sala, decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia.

Timpul destinat pentru elaborarea unei lucrari scrise este de 3-4 ore, socotit din momentul in care subiectele au fost scrise complet pe tabla.

Se va atrage atentia candidatilor ca pentru elaborarea lucrarii scrise se pot folosi numai cerneala sau pix de culoare albastra sau neagra, iar pentru executarea schemelor si desenelor numai creion negru. Se interzice folosirea de catre candidati, in timpul probelor scrise, a minicalculatoarelor, riglelor de calcul si a altor mijloace de calcul sau materiale didactice. De asemenea, nu se va folosi alta hartie in afara colilor-tip si a hartiei stampilate pentru ciorne, distribuite de catre supraveghetori. La cerere, responsabilul de sala va distribui candidatilor coli-tip in plus fata de cele inmanate initial; rubricile din aceste coli suplimentare, aflate in coltul care urmeaza sa fie lipit, vor fi completate in acelasi fel ca si cele din colile acordate initial.

Dupa transcrierea integrala a subiectelor pe tabla, presedintele Comisiei de admitere pe facultate, insotit de un cadru didactic de specialitate, verifica daca subiectele au fost scrise corect pe tabla in toate salile de concurs si daca lucrarile se desfasoara in conditii normale.

In cazul in care, in timpul desfasurarii probei scrise, unii candidati doresc sa isi transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul destinat probei, colile folosite initial vor fi anulate pe loc, sub semnatura responsabilului de sala.

Inscrierea numelui candidatilor pe colile-tip destinate lucrarilor scrise, in afara rubricii care se sigileaza, precum si orice alte semne distincte, atrag dupa sine anularea lucrarii scrise respective.

Pe masura ce isi incheie lucrarile, candidatii le predau responsabilului de sala care semneaza pe coltul lucrarii, alaturi de numele candidatului, dupa care candidatii lipesc colturile lucrarii, in fata acestuia si semneaza in tabelul nominal. Candidatii predau separat unuia dintre supraveghetori colile-tip anulate si colile de hartie folosite ca ciorne.

In cazul in care, din motive de forta majora, un candidat este nevoit sa paraseasca sala in timpul desfasurarii lucrarii scrise, acesta va fi insotit de unul din supraveghetori pana in momentul revenirii in sala.

La expirarea timpului destinat probei, candidatii care nu au terminat lucrarea o predau in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit pentru elaborarea lucrarilor.

Responsabilul de sala, insotit de membrii colectivului de supraveghere, duce lucrarile la sediul Comisiei de admitere pe facultate si le preda, cu numar si sub semnatura, membrilor Comisiei de admitere.

Colile-tip anulate, precum si hartia folosita pentru ciorne, se predau distinct membrilor Comisiei de admitere si nu se iau in considerare la verificarea si aprecierea lucrarilor scrise.

Membrii Comisiei de admitere pe facultate sau departament vor verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor de pe tabel si vor proceda la aplicarea stampilei facultatii sau a stampilei confectionate special pentru lucrarile scrise. Dupa terminarea acestei operatiuni, stampila folosita in acest scop se va pastra in exclusivitate de catre decan.

Lucrarile la aceeasi disciplina si avand aceleasi subiecte, preluate de la responsabilii de sali, vor fi amestecate, apoi grupate in seturi codificate. Ciornele intocmite de candidati cu ocazia elaborarii lucrarilor scrise, precum si eventualele coli-tip anulate in timpul desfasurarii probei, se impacheteaza si se pastreaza separat, sub cheie, 30 zile de la incheierea concursului, cand se distrug sub supravegherea decanului.

In timpul desfasurarii actiunii de verificare si notare, lucrarile vor fi pastrate la sediul Comisiei de admitere pe facultate, in dulapuri de fier, sigilate. Predarea lucrarilor spre verificare si notare se face prin tragere la sorti si sub semnatura corectorului, in prezenta presedintelui sau secretarului Comisiei de admitere.

IX. Verificarea si notarea lucrarilor scrise

Verificarea si notarea lucrarilor scrise se desfasoara in sali dinainte stabilite dupa un program fixat de comisia de admitere; se va evita ca in salile respective sa ramana mai putin de 3 persoane in timpul actiunii de verificare. Accesul in aceste sali al altor persoane in afara membrilor Comisiei este cu desavarsire interzis. Zilnic, dupa terminarea programului pentru verificare, seturile de lucrari se predau presedintelui sau secretarului Comisiei de admitere pe facultate, pentru a fi inscrise si pastrate in dulapuri de fier, care se sigileaza. Corectorii au obligatia ca, in momentul in care parasesc sala de lectura, sa predea imediat la comisie setul de lucrari.

Fiecare lucrare va fi verificata independent de 2 cadre didactice si apreciata separat cu note de la 10 la l. Media fiecarei lucrari scrise, acordata independent si separat de fiecare corector, se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate pentru fiecare subiect, tema, problema etc. Notele acordate pentru fiecare subiect, tema, problema etc., precum si media pe lucrare se trec in borderouri separate, astfel incat sa fie cunoscute numai de persoana care a apreciat lucrarea. Aceste borderouri se depun, odata cu lucrarile verificate, la comisia de admitere.

Dupa incheierea verificarii si notarii tuturor lucrarilor in conditiile precizate mai sus, Comisia de admitere transcrie mediile acordate de examinatori fiecarei lucrari in borderouri centralizatoare si calculeaza media finala a lucrarii ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a mediilor acordate de fiecare examinator in parte, sub controlul si raspunderea presedintelui Comisiei. Borderourile centralizatoare se intocmesc in dublu exemplar, din care un exemplar este pastrat de vicepresedintele Comisiei. In cazul ca, intre mediile acordate de examinatori, la aceeasi lucrare scrisa, exista diferenta mai mare de 1.00 punct, lucrarea va fi incredintata unui alt cadru didactic, numit de presedintele Comisiei, care, in prezenta persoanelor care au acordat mediile respective, va proceda la reverificarea lucrarii si va stabili media finala a lucrarii, pe care o va trece in borderou, sub semnatura. Aceasta modalitate se aplica in cazul in care cei doi corectori nu ajung la o concluzie clara asupra notei generale. In borderourile centralizatoare vor fi trecute mediile definitive, pe baza carora se va calcula media finala a lucrarii.

Media finala se trece pe fiecare lucrare in parte, cu cerneala, inainte de deschiderea acestora, cu semnatura presedintelui Comisiei. Prin sondaj se vor verifica notele trecute pe lucrari cu cele inscrise in exemplarul doi al borderoului centralizator.

Lucrarile scrise ale candidatilor se deschid numai dupa incheierea tuturor probelor de concurs si trecerea mediei finale pe fiecare lucrare.

Mediile finale obtinute de candidati la fiecare proba sustinuta se trec direct, cu cerneala albastra in cataloagele alfabetice pregatire in acest scop, sub controlul si raspunderea presedintelui comisiei. Eventualele corecturi in cataloagele alfabetice se fac cu cerneala rosie numai de catre presedinte, care a verificat si care va semna de corectare.

Dupa trecerea tuturor mediilor finale pe lucrari, se intocmeste lista de control pe care Comisia de admitere o verifica, nota cu nota, comparand-o cu notele aflate pe lucrarile scrise respective. Greselile constatate cu aceasta ocazie se corecteaza in memoria calculatorului. Listele de control se editeaza iterativ pana la obtinerea unei liste de control corecte. Pe baza notelor din aceasta lista de control, se pot obtine de la calculator toate situatiile necesare concursului de admitere.

Mediile finale ale probelor de concurs (practice, orale, scrise), stabilite in conformitate cu precizarile de mai sus, nu pot fi modificate.

Orice incercare dovedita de frauda, in timpul desfasurarii probelor de concurs (orale, scrise, practice), se sanctioneaza cu eliminarea candidatului respectiv din concurs, mentionandu-se in toate documentele "eliminat din concurs".

Toate documentele legate de organizarea si desfasurarea concursului de admitere (lucrari scrise, borderouri inseriate si listele cuprinzand rezultatul concursului de admitere pe facultate) se pastreaza in dulapuri de fier, sigilate, pana la incheierea actiunii de verificare a contestatiilor.

Cataloagele utilizate pentru inregistrarea rezultatelor probelor de concurs se stampileaza si se inseriaza inainte de inceperea concursului si, dupa terminarea actiunii de verificare a contestatiilor, se pastreaza in arhiva, in aceleasi conditii, ca si cataloagele si matricolele din timpul studiilor.

X. Stabilirea si comunicarea rezultatelor concursului

La facultatile la care concursul se organizeaza in doua etape, fiecare proba din etapa I are caracter eliminatoriu. Sunt admisi in etapa a II-a numai candidatii care, la probele primei etape, au obtinut calificativul ADMIS sau media minimum 5.00 la fiecare proba. Rezultatele primei etape se afiseaza pe liste nominale in ordine alfabetica, separat pentru candidatii admisi la a doua etapa si separat pentru candidatii respinsi.

Dupa incheierea tuturor probelor, se calculeaza pentru fiecare candidat media generala, ca medie aritmetica, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire, a mediilor finale obtinute la fiecare proba de concurs. Probele de la care candidatul a absentat se noteaza cu zero si intra in calculul mediei generale.

Admiterea se face strict in ordinea descrescanda a mediilor generale obtinute de candidati, in limita numarului de locuri stabilit pentru fiecare facultate, respectiv domeniul din cadrul acesteia si in functie de sistemul de departajare stabilit de fiecare facultate. Media minima de admitere nu poate fi mai mica decat 5 (cinci) sau decat un numar de puncte echivalent cu aceasta.

Mediile generale (punctajele) obtinute de candidati la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea la care acestia au candidat potrivit reglementarilor proprii de admitere ale universitatii si in conformitate cu optiunile mentionate de candidati in cererea de inscriere.

Sistemul de departajare, la medie egala, va fi adus la cunostinta candidatilor, prin afisare, inca de la inscriere. In acest scop, Comisia de admitere intocmeste pentru fiecare facultate si domeniul din cadrul acesteia, lista comuna a candidatilor, in ordine descrescanda a mediilor generale obtinute.

Dupa stabilirea rezultatelor finale ale concursului, comisia de admitere pe facultate va verifica atent modul in care au fost efectuate toate operatiile, pentru a se elimina orice posibilitate de eroare in calcularea mediilor si trecerea lor in cataloagele alfabetice sau in stabilirea ordinei de clasificare a candidatilor.

Rectorul Universitatii emite decizii de inmatriculare pentru candidatii declarati admisi.

Comisia de admitere pe Universitate raspunde de organizarea concursului de admitere, iar Comisia de admitere pe facultate poarta intreaga raspundere asupra aplicarii si respectarii normelor referitoare la stabilirea si comunicarea rezultatelor.

Candidatii care isi retrag actele inainte de afisarea rezultatului final al concursului sunt considerati eliminati din concurs.

Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunostinta publica, prin afisare imediata, la sediul facultatii, la loc vizibil.

Pe listele afisate se vor indica, in dreptul fiecarui candidat, mediile finale obtinute la probele de concurs, media generala.

Dosarele candidatilor respinsi sau ale celor care renunta la scolarizare se restituie, la cerere, in cel mai scurt timp, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate.

XI. Depunerea si rezolvarea contestatiilor

Eventualele contestatii cu privire la rezultatul probelor scrise se depun la secretariatele facultatilor in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor finale ale concursului. Termenul stabilit pentru depunerea contestatiilor va fi reamintit candidatilor odata cu afisarea rezultatelor. De asemenea, se va reaminti candidatilor ca nu se primesc, in nici un caz, contestatii la contestatii. La facultatile sau specializarile la care concursul se organizeaza in doua etape, contestatiile la probele scrise din cadrul primei etape se depun si se rezolva inainte de inceperea probelor pentru etapa a II-a. La probele orale nu se admit contestatii.

Pentru rezolvarea contestatiilor depuse de candidati, presedintele Comisiei numeste 3-5 cadre didactice, altele decat cele ce au facut parte din comisia de corectare, care vor examina atent fiecare contestatie, verificand modul in care au fost respectate normele si procedura de concurs, criteriile de verificare si apreciere a lucrarilor scrise contestate, comparativ cu continutul si calitatea raspunsurilor date de candidat, precum si daca notele si mediile acordate de corectori au fost transcrise corect pe toate documentele de concurs, iar mediile finale si generale au fost calculate fara greseli. Dupa expirarea termenului de rezolvare si raspuns a contestatiilor (cel mult 3 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora), rezultatul concursului de admitere se considera definitiv si nu mai poate fi modificat. Decizia comisiei de contestatii este definitiva. Contestatiile depuse dupa indeplinirea acestei proceduri nu vor fi luate in considerare, indiferent de autoritatea careia ii sunt adresate.

In cazul in care, in urma analizarii contestatiilor se constata abateri de la normele si procedura de concurs sau greseli in calcularea mediilor, transcrierea lor pe documentele de concurs si stabilirea ordinii de clasificare, decanul facultatii va intocmi proces-verbal de constatare, pe care il va inainta Comisiei de admitere pe Universitate pentru rezolvare.

In cazul reclamarii ori contestarii unor nereguli la admitere, produse de cadrele didactice, Comisia de admitere solicita rectorului intrunirea Colegiului de Etica pentru analiza cazului si luarea deciziei corespunzatoare.

In caz ca la unele din lucrarile contestate se constata greseli evidente de apreciere, fata de criteriile stabilite de Comisia de admitere, lucrarile respective vor fi reverificate atent de catre comisiile numite in acest scop.

Se recomanda ca aceste comisii sa consulte si cadrele didactice care au verificat lucrarile respective in timpul concursului, pentru clarificarea eventualelor puncte de vedere.

Daca nota initiala este mai mica sau egala cu 9.00, dupa recorectare se modifica doar daca diferenta este mai mare cu un punct. Daca nota initiala este mai mare decat 9.00, dupa recorectare, indiferent de marimea diferentei, nota se modifica. Pentru fiecare medie modificata se intocmeste proces-verbal.

XII. Inscrierea la a doua facultate a absolventilor cu diploma de licenta

Absolventii cu diploma de licenta, pot urma o a doua facultate, in regim cu taxa acestia avand obligativitatea sa declare daca au urmat o alta facultate si perioada in care acestia au fost sustinuti financiar de la bugetul de stat.

Absolventii cu diploma de licenta invatamantului superior particular au dreptul sa urmeze o a doua specializare in institutiile de invatamant superior de stat pe locurile finantate de la buget, numai in urma sustinerii si reusitei la concursul de admitere.

Perioada de inscriere, criteriile specifice de inscriere la a doua facultate a absolventilor cu diploma de licenta si numarul locurilor disponibile sunt stabilite de catre consiliile facultatilor si afisate la secretariate.

Absolventii cu diploma de licenta care doresc sa urmeze a doua facultate vor depune, la secretariatul facultatii, urmatoarele:

a) diploma de licenta - in original,

b) diploma de bacalaureat - in original,

c) certificat de nastere - copie legalizata,

d) chitanta de plata a taxelor de inscriere,

e) fotografii tip buletin,

f) adeverinta medicala din care sa reiasa ca sunt apti pentru a urma facultatea respectiva, eliberata de dispensarul teritorial, alte acte solicitate de facultatate.

XIII. Dispozitii finale

Universitatea din Bucuresti percepe taxa de la candidati pentru organizarea si desfasurarea concursului de admitere. Informatiile privind nivelul taxelor si conditiile de plata se afiseaza la secretariatele facultatilor sau departamentelor.

Nu vor fi supusi taxelor de admitere candidatii orfani de ambii parinti, cei proveniti din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic si personalului incadrat in Universitatea din Bucuresti. Scutirea de plata a taxelor de admitere se face de presedintele Comisiei de admitere pe facultate numai pe baza actelor prezentate de candidati, din care sa rezulte ca fac parte din una din categoriile enuntate mai sus.

Universitatea din Bucuresti nu are nici o obligatie fata de candidatii admisi referitoare la cazare si masa.


2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro